Zadania na maturze ustnej, punktacja i ocena

FAQ

Od 2012r. Egzamin maturalny ustny zdawany jest przez wszystkich maturzystów na jednym poziomie. Składa się z 4 elementów: rozmowa wstępna (2 min.), rozmowa oparta na scenariuszu (3 min.), opis obrazka + 4 pytania egzaminatora (4 min.), podjęcie i uzasadnienie decyzji w oparciu o materiał graficzny + 2 pytania egzaminatora (5 min.).

Na co zwrócić uwagę?

Każda wypowiedź egzaminu ustnego jest oceniana w następujących kryteriach: sprawność komunikacyjna, zakres struktur leksykalno-gramatycznych, poprawność struktur leksykalno-gramatycznych, wymowa, płynność wypowiedzi.

Ile punktów żeby zdać?

Aby zdać egzamin należy uzyskać 30% możliwych do zdobycia punktów. Za wykonanie trzech zadań przyznawane jest łącznie 30 punktów (rozmowa wstępna nie jest punktowana): 18 punktów za sprawność komunikacyjną (odniesienie się do elementów poleceń) i 12 punktów za język wypowiedzi (zakres, poprawność, wymowa, płynność wypowiedzi).

Wyniki matury z języka obcego na świadectwie

Warunkiem zdania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Na świadectwie dojrzałości wyniki egzaminu ustnego i pisemnego zapisywane są oddzielnie, z określeniem poziomu egzaminu pisemnego, do którego zdający przystąpił.

Poleć znajomym: