Pytania na ustnej maturze i sposób oceniania odpowiedzi

Porady na maturę

Ustny egzamin maturalny składa się z trzech zadań, które poprzedzone są rozmową wstępną.
Za wykonanie trzech zadań przyznawane jest łącznie 30 punktów (rozmowa wstępna nie jest punktowana): 18 punktów za sprawność komunikacyjną (odniesienie się do elementów poleceń i ich rozwinięcie) i 12 punktów za język wypowiedzi (zakres, poprawność, wymowa, płynność).

Rozmowa wstępna (2 minuty) - oswaja zdającego z sytuacją egzaminacyjną.
Egzaminator wybiera z listy i zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem codziennym i zainteresowaniami, których nie ma w zestawie ucznia. Ta część egzaminu jest brana pod uwagę przy ocenie umiejętności językowych (zakres struktur językowych, poprawność ich stosowania, wymowa i płynność).

Zadanie 1 (3 minuty) - rozmowa z odgrywaniem roli oparta na scenariuszu opisanym w poleceniu.
Zadaniem zdającego jest odniesienie się do zadanych kwestii oraz odpowiednie ich rozwinięcie. Powinien on właściwie reagować na to, co mówi egzaminator. Jeżeli zdający odniesie się jedynie do czterech zagadnień polecenia, ale żadnego z nich nie rozwinie, otrzyma jedynie 2 z 6 punktów za sprawność komunikacyjną. Za rozwinięcie każdego z zagadnień dodatkowo uzyska po 1 punkcie.

Zadanie 2 (4 minuty) - opis obrazka i odpowiedzi na 3 pytania.
Cztery elementy zadania podlegające ocenie za sprawność komunikacyjną to: opis obrazka (przekazanie informacji kto? gdzie? i co robi?) i odpowiedzi na zadane pytania. Tutaj, podobnie jak w zadaniu 1, krótkie, zdawkowe odpowiedzi traktowane są jedynie jako odniesienie się do tematu (max 2 punkty za odniesienie się do 4 elementów zadania), a dopiero ich właściwe uzasadnienie stanowi rozwinięcie (dodatkowo po 1 punkcie za rozwinięcie każdego z nich).

Zadanie 3 (5 minut) - podjęcie i uzasadnienie decyzji w oparciu o materiał graficzny i odpowiedzi na 2 pytania egzaminatora.
Spośród 2-3 elementów graficznych (zdjęcia, rysunki, plakaty) zdający wybiera ten, który według niego najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu. Powinien również uzasadnić swój wybór i wyjaśnić, dlaczego odrzuca pozostałe elementy. Oprócz tego należy odpowiedzieć na pytania związane z tematyką materiału. Ocena sprawności komunikacyjnej to znowu cztery elementy zadania (wybór i jego uzasadnienie, uzasadnienie odrzucenia pozostałych propozycji, odpowiedzi na 2 pytania) punktowane jak w poprzednich zadaniach w skali 0-6 punktów.

Oprócz oceny za sprawność komunikacyjną (za każde z zadań 1-3 w zakresie 0-6 punktów) przyznawane są punkty za umiejętności językowe oceniane dla trzech zadań łącznie w zakresie:
- stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych (0-4 punkty),
- poprawności struktur leksykalno-gramatycznych (0-4 punkty),
- wymowy (0-2 punkty),
- płynności wypowiedzi (0-2 punkty).

Aby zdać egzamin należy uzyskać 30% możliwych do zdobycia punktów. Za wykonanie zadań egzaminacyjnych przyznawane jest łącznie max 30 punktów.

Poleć znajomym: